top of page

Integritetspolicy

1. Sekretessmeddelande

Detta är integritetsmeddelandet för Deckarbokhandeln i Gamla Stan HB och dess varumärke Whodunit Geogames. I detta dokument hänvisar "vi", "vår" eller "oss" till Deckarbokhandeln/Whodunit Geogames och alla dess dotterbolag.

2. Inledning

Detta integritetsmeddelande syftar till att informera dig om hur vi samlar in och behandlar all information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Det täcker information som kan identifiera dig ("personlig information") och information som inte kunde. I sammanhanget av lagen och detta meddelande betyder "process" att samla in, lagra, överföra, använda eller på annat sätt agera utifrån information. Den berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vi är angelägna om att skydda din integritet och sekretessen för din personliga information. Vår policy är inte bara en övning i att följa lagen, utan en fortsättning på vår respekt för dig och din personliga information. Vi åtar oss att bevara sekretessen för all information du lämnar till oss och hoppas att du återgäldar. Vår policy följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Lagen kräver att vi berättar om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig när det gäller behandling och kontroll av dina personuppgifter. Vi gör detta nu genom att begära att du läser informationen som tillhandahålls på http://www.knowyourprivacyrights.org Förutom vad som anges nedan, delar vi inte, säljer eller avslöjar till tredje part någon information som samlats in via vår webbplats .

3. Dataskyddsombud

Vi har utsett en dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att vår policy följs. Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta vår DPO på  kund@whodunit.se

4. Data vi behandlar

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig. Vi har samlat dessa i grupper enligt följande:

Din identitet inkluderar information som förnamn, efternamn, titel, födelsedatum och andra identifierare som du kan ha angett någon gång. Dina kontaktuppgifter inkluderar information som faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och all annan information som du har gett oss för kommunikation eller möte. Dina ekonomiska data inkluderar information som ditt bankkonto och betalkortsuppgifter. Transaktionsdata inkluderar information om betalningar eller kommunikation till och från dig och information om produkter och tjänster som du har köpt från oss. Tekniska data inkluderar din internetprotokoll (IP)-adress, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats. Marknadsföringsdata inkluderar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss; kommunikationspreferenser; svar och åtgärder i samband med din användning av våra tjänster. Vi kan samla anonyma uppgifter som statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Anonyma uppgifter är uppgifter som inte identifierar dig som individ. Aggregerad data kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personlig information i lag eftersom den inte avslöjar din identitet. Till exempel kan vi samla profildata för att bedöma intresset för en produkt eller tjänst. Men om vi kombinerar eller kopplar samman samlad data med din personliga information så att den kan identifiera dig på något sätt, behandlar vi den kombinerade informationen som personlig information och den kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

5. Särskilda personuppgifter

Särskilda personuppgifter är uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter. Den innehåller också information om brottsdomar och brott. Vi samlar inte in några speciella personuppgifter om dig.

6. Om du inte lämnar personlig information behöver vi

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig, och du underlåter att tillhandahålla dessa uppgifter när du begär det, kanske vi inte kan fullgöra det avtalet.

I så fall kan vi behöva sluta tillhandahålla en tjänst till dig. Om så är fallet kommer vi att meddela dig om detta vid tidpunkten.

7. De grunder på vilka vi behandlar information om dig

Lagen kräver att vi avgör under vilken av sex definierade grunder vi behandlar olika kategorier av din personliga information, och att meddela dig om grunden för varje kategori. Om en grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter inte längre är relevant kommer vi omedelbart att sluta behandla dina uppgifter. Om grunden ändras kommer vi, om så krävs enligt lag, att meddela dig om ändringen och om varje ny grund enligt vilken vi har beslutat att vi kan fortsätta att behandla din information.

8. Information vi behandlar eftersom vi har en avtalsförpliktelse med dig

När du skapar ett konto på vår webbplats, köper en produkt eller tjänst av oss, eller på annat sätt godkänner våra villkor, bildas ett avtal mellan dig och oss. För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt det avtalet måste vi behandla den information du ger oss. En del av denna information kan vara personlig information. Vi kan använda det för att: verifiera din identitet i säkerhetssyfte, sälja produkter till dig, förse dig med våra tjänster, ge dig förslag och råd om produkter, tjänster och hur du får ut det mesta av att använda vår webbplats. Vi behandlar denna information på grundval av att det finns ett avtal mellan oss, eller att du har begärt att vi använder informationen innan vi ingår ett juridiskt avtal. Vi kommer att fortsätta att behandla denna information tills avtalet mellan oss upphör eller sägs upp av någon av parterna enligt villkoren i avtalet.

9. Information vi behandlar med ditt samtycke

Genom vissa åtgärder när det annars inte finns något avtalsförhållande mellan oss, till exempel när du surfar på vår webbplats eller ber oss att ge dig mer information om vår verksamhet, inklusive våra produkter och tjänster, ger du ditt samtycke till oss att behandla information som kan vara personlig information. Där det är möjligt strävar vi efter att få ditt uttryckliga samtycke till att behandla denna information, till exempel genom att be dig att godkänna vår användning av cookies.

Om du har gett oss uttryckligt tillstånd att göra det, kan vi då och då vidarebefordra ditt namn och din kontaktinformation till utvalda medarbetare som vi anser kan tillhandahålla tjänster eller produkter som du skulle ha nytta av. Vi fortsätter att behandla dina uppgifter på denna grund tills du återkallar ditt samtycke eller det rimligen kan antas att ditt samtycke inte längre existerar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att instruera oss på mailto:kund@whodunit.se . Men om du gör det kanske du inte kan använda vår webbplats eller våra tjänster ytterligare.

10. Information som vi behandlar för legitima intressen

Vi kan komma att behandla information på grundval av att det finns ett legitimt intresse, antingen för dig eller för oss, av att göra det. När vi behandlar din information på grundval av detta gör vi efter att noggrant övervägt: om samma mål skulle kunna uppnås på andra sätt, om behandling (eller inte behandling) kan orsaka dig skada, om du förväntar dig att vi ska behandla dina uppgifter , och om du i omgången skulle anse det vara rimligt att göra det. Till exempel kan vi behandla dina uppgifter på denna grund för syftena: att föra register för korrekt och nödvändig administration av våra tjänster, svara på oönskad kommunikation från dig som vi tror att du förväntar dig ett svar på, skydda och hävda det juridiska någon parts rättigheter, försäkra sig mot eller få professionell rådgivning som krävs för att hantera affärsrisker, skydda dina intressen där vi anser att vi har en skyldighet att göra det.

11. Information vi behandlar eftersom vi har en juridisk skyldighet

Ibland måste vi behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla en lagstadgad skyldighet. Till exempel kan vi bli skyldiga att ge information till juridiska myndigheter om de begär det eller om de har rätt tillstånd, såsom en husrannsakan eller domstolsbeslut. Detta kan inkludera din personliga information.

12. Specifik användning av information du tillhandahåller oss

13. Information tillhandahållen under förutsättning att den kommer att delas med en tredje part

 


Vår webbplats låter dig lägga upp information i syfte att den informationen ska läsas, kopieras, laddas ner eller användas av andra personer. Exempel inkluderar: att lägga upp ett meddelande på vårt forum, tagga en bild, klicka på en ikon bredvid en annan besökares meddelande för att förmedla ditt samtycke, oenighet eller tack. När du publicerar personlig information är det upp till dig att försäkra dig om integritetsnivån för varje person som kan använda den. Vi använder inte specifikt denna information förutom för att tillåta att den visas eller delas. Vi lagrar det, och vi förbehåller oss rätten att använda det i framtiden på vilket sätt vi beslutar. När din information väl kommer in i det offentliga området har vi ingen kontroll över vad någon enskild tredje part kan göra med den. Vi tar inget ansvar för deras handlingar när som helst. Förutsatt att din begäran är rimlig och det inte finns någon rättslig grund för oss att behålla den, kan vi efter eget gottfinnande samtycka till din begäran om att radera personlig information som du har lagt upp. Du kan göra en förfrågan genom att kontakta oss på  kund@whodunit.se

14. Klagomål gällande innehåll på vår webbplats

Om du har ett klagomål om något av innehållet på vår webbplats kommer vi att undersöka ditt klagomål fullständigt. Om vi anser att det är motiverat eller om vi anser att lagen kräver att vi gör det, tar vi bort innehållet medan vi undersöker. Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet, så vi måste göra en bedömning av vems rätt som kommer att hindras: din eller den som har lagt upp innehållet som kränker dig. Om vi tycker att ditt klagomål är irriterande eller utan grund, kommer vi inte att korrespondera med dig om det.

15. Information om ditt betalningssätt

Betalningsinformation tas aldrig av oss eller överförs till oss varken via vår hemsida eller på annat sätt. Våra anställda och entreprenörer har aldrig tillgång till det. Vid betalningstillfället överförs du till en säker sida på Stripes webbplats. Den sidan kan vara märkt för att se ut som en sida på vår webbplats, men den kontrolleras inte av oss.


16. Information om din autogiro

 

När du samtycker till att upprätta ett autogiroarrangemang skickas informationen du ger oss till vår egen bank Natwest för behandling enligt våra instruktioner. Vi behåller ingen kopia. Vi är registrerade under autogirogarantisystemet. Detta ger kundens bank möjlighet att återbetala bestridda betalningar utan frågor, i väntan på ytterligare utredning. Autogiro kan endast ställas in för betalningar till förmånstagare som är godkända upphovsmän till autogiro. För att bli godkända utsätts dessa förmånstagare för noggranna granskningsförfaranden. När de har godkänts måste de ge ersättningsgarantier genom sina banker.

17. Arbetsansökan och anställning

Om du skickar information till oss i samband med en jobbansökan kan vi behålla den i upp till 3 år om vi beslutar att kontakta dig vid ett senare tillfälle. Om vi anställer dig samlar vi in information om dig och ditt arbete då och då under hela din anställningsperiod. Denna information kommer endast att användas för ändamål som är direkt relevanta för din anställning. Efter att din anställning har upphört sparar vi din fil i sex år innan vi förstör eller raderar den.

18. Kommunicera med oss

När du kontaktar oss, antingen per telefon, via vår webbplats eller via e-post, samlar vi in de uppgifter du har lämnat till oss för att kunna svara med den information du behöver. Vi registrerar din förfrågan och vårt svar för att öka effektiviteten i vår verksamhet. Vi behåller ingen personligt identifierbar information kopplad till ditt meddelande, såsom ditt namn eller din e-postadress.

19. Att klaga

När vi får ett klagomål registrerar vi all information du har gett oss. Vi använder den informationen för att lösa ditt klagomål. Om ditt klagomål rimligen kräver att vi kontaktar någon annan person, kan vi besluta att ge den andra personen en del av informationen i ditt klagomål. Vi gör detta så sällan som möjligt, men det är en fråga för vårt eget gottfinnande om vi ger information, och om vi gör det, vad den informationen är.

Vi kan också sammanställa statistik som visar information som erhållits från denna källa för att bedöma vilken servicenivå vi tillhandahåller, men inte på ett sätt som kan identifiera dig eller någon annan person.

20. Affiliate och affärspartner information

Det här är information som du har gett oss i din egenskap av partner till oss eller som affärspartner. Det gör det möjligt för oss att känna igen besökare som du har hänvisat till oss, och att kreditera din provision för sådana hänvisningar. Den innehåller också information som gör att vi kan överföra provision till dig. Informationen används inte för något annat ändamål. Vi åtar oss att bevara sekretessen för informationen och villkoren för vårt förhållande. Vi förväntar oss att varje affiliate eller partner går med på att återgälda denna policy.

21. Användning av information vi samlar in genom automatiserade system när du besöker vår webbplats

22. Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du besöker någon webbplats. De tillåter att information som samlats in på en webbsida lagras tills den behövs för användning på en annan, vilket gör att en webbplats kan ge dig en personlig upplevelse och webbplatsägaren med statistik om hur du använder webbplatsen så att den kan förbättras. Vissa cookies kan vara kvar under en definierad tidsperiod, till exempel en dag eller tills du stänger din webbläsare. Andra håller på obestämd tid. Din webbläsare bör tillåta dig att ta bort vad du väljer. Det bör också tillåta dig att förhindra eller begränsa deras användning. Vår webbplats använder cookies. De placeras av programvara som fungerar på våra servrar och av programvara som drivs av tredje part vars tjänster vi använder. När du första gången besöker vår webbplats frågar vi dig om du vill att vi ska använda cookies. Om du väljer att inte acceptera dem kommer vi inte att använda dem för ditt besök förutom för att registrera att du inte har samtyckt till att de används för något annat ändamål. Om du väljer att inte använda cookies eller om du förhindrar att de används via dina webbläsarinställningar, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

 

 

Vi använder cookies på följande sätt: för att spåra hur du använder vår webbplats, för att registrera om du har sett specifika meddelanden som vi visar på vår webbplats, för att hålla dig inloggad på vår webbplats, för att registrera dina svar på enkäter och frågeformulär på vår webbplats medan du fyller i dem för att spela in konversationstråden under en livechatt med vårt supportteam.

23. Personliga identifierare från din surfaktivitet

Förfrågningar från din webbläsare till våra servrar om webbsidor och annat innehåll på vår webbplats registreras. Vi registrerar information såsom din geografiska plats, din Internetleverantör och din IP-adress. Vi registrerar också information om den programvara du använder för att surfa på vår webbplats, såsom typ av dator eller enhet och skärmupplösning. Vi använder denna information sammantaget för att bedöma populariteten för webbsidorna på vår webbplats och hur vi presterar när det gäller att tillhandahålla innehåll till dig. Om den kombineras med annan information vi känner till om dig från tidigare besök, kan uppgifterna eventuellt användas för att identifiera dig personligen, även om du inte är inloggad på vår webbplats.

24. Vår användning av re-marketing

Re-marketing innebär att du placerar en cookie på din dator när du surfar på vår webbplats för att kunna visa dig en annons för våra produkter eller tjänster när du besöker någon annan webbplats. Vi kan använda en tredje part för att tillhandahålla oss remarketingtjänster då och då. Om så är fallet, om du har samtyckt till vår användning av cookies, kan du se annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser.

25. Avslöjande och delning av din information

26. Information vi får från tredje part

Även om vi inte avslöjar din personliga information till någon tredje part (förutom vad som anges i detta meddelande), får vi ibland data som indirekt består av din personliga information från tredje parter vars tjänster vi använder.

27. Tredjepartsannonsering på vår webbplats

Tredje part kan annonsera på vår webbplats. När de gör det kan dessa parter, deras agenter eller andra företag som arbetar för dem använda teknik som automatiskt samlar in information om dig när deras annons visas på vår webbplats. De kan också använda annan teknik som cookies eller JavaScript för att anpassa innehållet i och mäta prestanda för deras annonser. Vi har inte kontroll över dessa teknologier eller de uppgifter som dessa parter erhåller. Följaktligen täcker detta integritetsmeddelande inte dessa tredje parters informationspraxis.

28. Kreditreferens

För att hjälpa till att bekämpa bedrägerier delar vi information med kreditupplysningsföretag, i den mån den avser kunder eller kunder som instruerar sin kreditkortsutgivare att avbryta betalningen till oss utan att först ha gett oss ett godtagbart skäl och gett oss möjlighet att återbetala deras pengar.

29. Uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen

Våra webbsidor finns i Sverige. Vi kan också använda outsourcade tjänster i länder utanför EU då och då i andra aspekter av vår verksamhet. Följaktligen kan uppgifter som erhållits inom Storbritannien eller något annat land behandlas utanför Europeiska unionen. Till exempel kan en del av den programvara som vår webbplats använder ha utvecklats i USA eller i Australien. Vi använder följande skyddsåtgärder med avseende på data som överförs utanför Europeiska unionen.

30. Kontroll över din egen information

31. Din skyldighet att informera oss om ändringar


Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras.

32. Tillgång till din personliga information


 

Du kan när som helst granska eller uppdatera personligt identifierbar information som vi har om dig genom att logga in på ditt konto på vår webbplats. För att få en kopia av all information som inte finns på vår webbplats bör du kontakta oss för att göra den begäran. Efter att ha mottagit begäran kommer vi att berätta när vi förväntar oss att förse dig med informationen och om vi kräver någon avgift för att tillhandahålla den till dig.

33. Borttagning av din information

Om du vill att vi ska ta bort personligt identifierbar information från vår webbplats bör du kontakta oss för att göra din begäran. Detta kan begränsa den service vi kan tillhandahålla dig.

34. Verifiering av din information

När vi får en begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personlig identifierbar information ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller på annat sätt vidtar någon åtgärd. Detta är viktigt för att skydda din information.

35. Övriga frågor

36. Användning av webbplatsen av barn

Vi säljer inte produkter eller tillhandahåller tjänster för köp av barn, och vi marknadsför inte heller till barn. Om du är under 18 år får du endast använda vår webbplats med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.

37. Kryptering av data som skickas mellan oss

Vi använder Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat för att verifiera vår identitet till din webbläsare och för att kryptera all data du ger oss. Närhelst information överförs mellan oss kan du kontrollera att det görs med SSL genom att leta efter en stängd hänglåssymbol eller annat förtroendemärke i webbläsarens URL-fält eller verktygsfält.


 

38. Hur du kan klaga

Om du inte är nöjd med vår integritetspolicy eller om du har några klagomål ska du berätta för oss. Om en tvist inte löses hoppas vi att du går med på att försöka lösa den genom att i god tro med oss delta i en medlingsprocess eller skiljedom. Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta kan göras imy@imy.se. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att prata med dig om din oro innan du närmar dig ICO.

39. Lagringstid för personuppgifter

Om inte annat nämns i detta sekretessmeddelande, behåller vi din personliga information endast så länge som det krävs av oss: för att förse dig med de tjänster du har begärt; att följa annan lag, inklusive för den period som våra skattemyndigheter kräver; för att stödja ett påstående eller försvar i domstol.

40. Efterlevnad av lagen

Vår integritetspolicy har sammanställts för att följa lagen i varje land eller juridisk jurisdiktion där vi strävar efter att göra affärer. Om du tror att den inte uppfyller lagen i din jurisdiktion, vill vi gärna höra från dig. Men i slutändan är det ditt val om du vill använda vår webbplats.

41. Granskning av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då vid behov. De villkor som gäller för dig är de som publiceras här på vår webbplats den dag du använder vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för din journal. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

bottom of page